PLAN PRACY SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW

BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ W STALOWEJ WOLI

NA ROK SZKOLNY 2005/2006

 

L.p.

Przedsięwzięcie

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

Monitoring

1.

Wybory do Samorządu grypy

 

- Zorganizowanie zebrań w grupach wychowawczych

- wybory przedstawicieli Samorządu,

-Wychowawcy

Do 19 września

Opiekun MRB

2.

Wybory do Młodzieżowej Rady Bursy

 

- Ogłoszenie wyborów
- Przedstawienie procedury wyborczej
- Wyłonienie kandydatur do Zarządu MRB
- Prezentacja kandydatur na afiszu
- Przeprowadzenie wyborów (tajnych, proporcjonalnych
i bezpośrednich)
- Wybory przewodniczącego zastępcy i sekretarza

- komitet wyborczy,

 

 

 

 

-powołana komisja skrutacyjna do przeprowadzenia wyborów.

Koniec września

 

 

5 października

Opiekun MRB

3.

Współudział w tworzeniu Regulaminu i Statutu Bursy:

Udział w ustaleniu praw i obowiązków wychowanka, zgłoszenie propozycji nagradzania, wyróżniania, karania wychowanków.

- Konsultacje
z wychowankami zapisów statutu bursy

- Zgłoszenie wniosków do dyrektora bursy

Zarząd MRB

Początek października

Opiekun MRB

4.

Organizacja Dnia Edukacji Narodowej.

- Zgromadzenie funduszy na zakup kwiatów

- Zaproszenie pracowników
i emerytów na spotkanie

- Przygotowanie oprawy słownej i muzycznej święta

- Uroczyste spotkanie
z pracownikami bursy

- Złożenie życzeń
 i kwiatów p. Dyrektor
i całemu Gronu Pedagogicznemu

- Zarząd MRB

12 paździer-nika

Opiekun MRB

5.

Organizacja konkursu czystości pokoi 

- Zapoznanie z regulaminem konkursu,

- Wybór osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie codziennej kontroli

- Sekcja porządkowa,

-Wychowankowie

Przewodniczący grup

Od 15 października  cały rok

Opiekun MRB

6.

Przystąpienie do programu „Młodzi Liderzy Społeczeństwa Obywatelskiego”

-Zapoznanie z ideą programu

- Wybór kandydatów do programu

- Wystąpienie do Rady Rodziców o środki finansowe na pokrycie szkolenia liderów

- Udział w szkoleniu

- Zarząd MRB.

- Opiekun MRB

Początek listopada

Opiekun MRB,

Dyrektor.

7.

Organizacja Debaty MRM „Szanse i zagrożenia rozwoju młodzieży w środowisku lokalnym”

- Zaplanowanie przebiegu debaty

- Zorganizowanie materiałów dekoracyjnych

- Przygotowanie zaproszeń
 i osobiste zaproszenie gości

- Pomoc w dekoracji sali

- Udział w debacie

- Prace porządkowe

 - Zarząd MRB

 

- Dorośli i młodzieżowi liderzy MLSO

 

- Członkowie MRM

Grudzień.

Opiekun MRB

 

Dyrektor

8.

Udział w corocznej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, „Góra grosza”
 i innych akcjach charytatywnych.

 -Zbiórka pieniędzy,

-Dyskoteka dochodowa,

- Przekazanie pieniędzy na podane konto.

- Zarząd MRB

Październik, Styczeń

Stosownie do potrzeb

Opiekun MRB

9.

Udział w uroczystościach i imprezach obchodzonych na terenie bursy, (Dzień Papieski, Rocznice, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Dzień Wiosny, Pożegnanie maturzystów, itp.) 

-Pomoc w pracach organizacyjnych
i porządkowych

- Dekoracja sali

- Zorganizowanie muzyki,

- Udział

- Sekcja kulturalna.

- Zarząd MRB

Styczeń

Opiekun MRB Dyrektor

10.

Podjęcie prac nad powstaniem siłowni w bursie

- Apel

- Nabór chętnych do prac remontowych

- Zbiórka funduszy na niezbędne materiały

- Przewodniczący Zarządu MRB

Listopad - 

Dyrektor, Opiekun MRB

11

Zorganizowanie rozgrywek

w tenisa stołowego

-zaplanowanie rozgrywek

-przeprowadzenie zawodów 

Sekcja sportowa

Grudzień

Opiekun MRB

12.

Zorganizowanie wyjść na ściankę wspinaczkową

- Podjęcie starań o zajęcia na ściance dla młodzieży
z bursy

- Wytypowanie osób do udziału w zajęciach na ściance

Opiekun MRB

Zarząd MRB

Grudzień

Opiekun MRB

13.

Opieka nad pracownią komputerową

- Zainstalowanie przeglądarki internetowej na nieczynnych komputerach

- Stały monitoring komputerów

- W mirę możliwości bieżące naprawy usterek oprogramowania

- Członkowie MRB

Cały rok

Opiekun MRB,

Opiekunowie pracowni

14.

Konkurs na stronę internetową bursy

-Ogłoszenie zasad konkursu

- Wystąpienie do Rady Rodziców o środki finansowe na nagrody

-Aktualizowanie strony internetowej

- Zarząd MRB

Opiekun MRB

Styczeń

Opiekun MRB

15.

Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej przed Świętami Wielkanocnymi.

-Zebranie funduszy,

-Zakupienie produktów żywnościowych,

-Dostarczenie paczek.

-Zarząd MRB

 

Kwiecień

Opiekun MRB

16.

Dyskoteka dochodowa

-Uzyskanie zgody od Dyrektora,

-zorganizowanie oprawy muzycznej,

-poproszenie opiekunów.

- Sekcja kulturalna,

- Zarząd MRB

Maj

Opiekun MRB

17.

Rozstrzyganie i łagodzenie sporów pomiędzy wychowankami

- wyjaśnianie nieporozumień

- mediacje

- Zarząd i członkowie MRB

W miarę potrzeb

Opiekun MRB

18.

Pełnienie funkcji opiniodawczej:
- opiniowanie w sprawach różnych wychowanków
- opiniowanie wniosków
o skreśleniu z listy wychowanków, itp.

- opiniowanie w sprawach nauczycieli (awans zawodowy)

- zebranie opinii ogółu wychowanków bursy

- mediacje

- wypracowanie opinii MRB

- przedstawienie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej

-Zarząd MRB

 

W miarę potrzeb

Opiekun MRB

19.

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2005/2006.

-zebranie Zarządu podsumowujące pracę w kończącym się roku szkolnym.

- Zarząd MRB.

Koniec czerwca.

Opiekun MRB.

 

ZARZĄD:

 

 

OPIEKUN MRB : Aleksandra Serafin